↓ natisni okvir 

Luisa Passerini
"Evropa in ljubezen"
Luisa Passerini bo predstavila projekt s katerim se ukvarja od leta 1994 in ki je z letom 2002 postal predmet mednarodne raziskave "Evropa: čustva, identitete, politike" raziskovalne skupine na Inštitutu za kulturne vede ( Kulturwissenschaftlichen Institut) v Essenu. Projekt je posvečen razumevanju razmerja med konstitucijo identitet v evropskem kontekstu na eni strani ter dvorsko in romantično ljubeznijo na drugi. V zadnjih dveh stoletjih je bila pogosto promovirana teza, da je tisto, kar karakterizira čut pripadnosti Evropi ravno ta tip ljubezni, pojmovan kot edinstven tip odnosov med spoloma kot tudi edinstven tip civilizacije, ki se je razvil v moderni dobi v Evropi. Tej ljubezni, izhajajoči iz privatne in osebne sfere, je bila tako dana javna funkcija, s čimer je postala razločevalna karakteristika neke civilizacije. Namen projekta je kritizirati vse oblike izključujočega evropocentrizma in obenem proizvesti hipoteze o historični privilegiranosti teh občutij znotraj evropskega čuta pripadnosti in hkrati dojeti to zgodovino za podlago ne-evropocentričnega pojmovanja novih potencialnih evropskih identitet.
L u i s a   P a s s e r i n i je profesorica sodobne zgodovine v Torinu in poučuje na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Vodi raziskovalni projekt "Evropa: čustva, identitete, politike" na Kulturwissenschaftlichen Institut v Essenu. Je avtorica knjig Il Mito di Europa; Europe in Love; Love in Europe-Imagination and politics in Britain between the Wars. Področje raziskovanja obsega: gibanja 20.stol. (študentsko, delavska, žensko), študije spomina, mitov ter evropocentrističnih diskurzov.


 » FOTO GALERIJA