↓ natisni okvir 

Majda Hrženjak
"Prostitucija: (moška) želja kot gospodarska dejavnost?"
Majda Hrženjak bo v svojem razmisleku o prostitutciji izhajala iz spolne strukturiranosti prostitucije, ki se kaže kot nerazumljiva značilnost tega področja predvsem v luči deklarativne spolne osvobojenosti in deklarativne enakopravnosti spolov v sodobnih družbah. Kljub porastu otroške, transvestitske in moške prostitucije (ki pa je namenjena predvsem moškim klientom), je namreč še vedno mogoče za izhodišče postaviti trditev, da ponudba spolnih storitev prihaja večinoma s strani žensk, medtem ko je povpraševanje po spolnih uslugah in organizacija večjega dela spolne industrije pretežno v domeni moških. Zakaj je torej prostitutcija strukturirana po spolu? Zakaj se moški v večjem številu ne odločajo za spolno delo oziroma zakaj se ženske v večjem številu ne pojavljajo v vlogi klientk in potrošnic spolnih uslug? Odgovore na ta vprašanja je mogoče iskati v sledenju dvem, navidezno nasprotujočim si tezam. Prva se umešča v polje ljubezni, ali natančeneje, v preizpraševanje "narave" moške in ženske spolnosti. Druga teza pa se umešča v polje politike, kjer se postavlja vprašanje (ne)enakih možnosti moških in žensk na vseh področjih družbenega življenja. Ob taki zastavitvi problema pa vznikne še eno vprašanje in sicer, na kakšen način se ljubezen in politika medsebojno povezujeta in pogojujeta.

M a j d a   H r ž e n j a k je leta 2001 doktorirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Po krajšem službovanju na Pedagoškem inštitutu trenutno deluje kot raziskovalka na Mirovnem inštitutu predvsem na področju ženskih študij in kulturne politike. Je avtorica knjige Simbolno, Izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma in urednica knjige Njena rekreacija, Ženske revije v Sloveniji.


 » FOTO GALERIJA