↓ natisni okvir 

Eva D. Bahovec
"Osebno in politično v Casablanci: feminizem, filozofija, psihoanaliza"
Ob geslu "osebno je politično", ki je desetletja napajalo fantazmatiko levice, se je oblikovala zahteva po prevrednotenju razsežnosti "osebnega", ki je bila včasih izključena iz razsežnosti "političnega". V kontekstu osebnega, ki oziroma koliko postane predmet političnih manifestov, se v feminizmu uveljavi kategorija "izkustva" kot tisto izhodišče, temelj in končni cilj, ki upravičuje feministično ciklično vračanje k tako - poenostavljeno in zavajajoče - razumljenemu back to the basics. Nasprotno pa je v domala vsej zgodovini filozofije, z redkimi izjemami (v obdobju razsvetljenstva Rousseau, v razmerju do francoske revolucije in "enakosti, bratstva, svobode" -), prav "osebno" ena izmed najbolj sumljivih, dvoma vrednih, od resničnega spoznanja odkrenjujočih kategorij, ki zato ostaja notorično nekonceptualizirana, odsotna, izključena. Pravi odgovor ponudi šele Freud, ki naredi iz "osebnega" osrednji problem psihoanalize kot imanentno teoretskega in ireduktibilno osebnega projekta, in tisti del sodobne "filozofije in feminizma", ki zastavi problem osebnega in političnega v okvirih gesla Play it again, Sam!

E v a   D.   B a h o v e c , po izobrazbi doktorica filozofskih znanosti, predava na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v ljubljani in na Fakulteti za podiplomski humanistični študij Institutum studiorum humanitatis. Ukvarja se s sodobno filozofijo, sociologijo vzgoje, z ženskimi študijami in feministično teorijo. Je urednica revije za ženske študije in feministično teorijo Delta.


 » FOTO GALERIJA