Delavsko-punkerska univerza v sodelovanju z Delto, Revijo za ženske študije in feministično teorijo. predstavlja simpozij z naslovom:

Kant in politično

četrtek, 9. decembra, ob 15. uri v Klub Gromka na Metelkovi

"Rezonirajte kolikor vas je volja in o čemer hočete, toda bodite poslušni!"

Na simpoziju, katerega zastavek je odgovoriti na vprašanji "Ali je Kant tisti, ki danes, po koncu metafizike, nakazuje primerno pot za politično filozofijo?" in "Kaj je razsvetljenstvo?", bodo sodelovali Zdravko Kobe, Eva D. Bahovec, Lev Kreft, Gorazd Korošec, Hrvoje Juvić, Vino Veljak, Marta Verginella, Tanja Lesničar, Polona Mesec, Nataša Skušek in Lidija Radulović.

Simpozij o Kantu pač ne more biti čista poljubnost. Kot vsako miselno podvzetje, se tudi on ne more izogniti vprašanju, ki že na njegovem samem začetku terja odgovor: vprašanju lastne utemeljenosti, vprašanju čemu sploh danes zastavljati premislek Kantove politične filozofije. Eden od povodov zastavljenega je gotovo dvestoletnica Kantove smrti. Vendar pa ima ta (zgolj vnanji) povod svojo globljo osnovo. Kantova misel, se pravi tisto, kar je mislil in premislil Kant, je namreč še kako tesno povezana z aktualno družbeno realnostjo, je, če hočete, celo temeljna zanjo.

Znano je, da je Kant s svojim razlikovanjem med privatno in javno rabo uma, razlikovanjem, ki ga zgoščuje njegova maksima "Rezonirajte kolikor vas je volja in o čemer hočete, toda bodite poslušni!", kot prvi v zgodovini politične filozofije inavguriral javnost kot načelo pravnega reda, kot veznik med legalnostjo in moralnostjo.

In znano je tudi, da je eden ključnih dogodkov, ki so zaznamovali postmoderno t.i. "vrnitev h Kantu". Kant se tako danes v političnofilozofski diskusiji pojavlja kot močan argument. Med tistimi, ki se sklicujejo nanj, je najti tako poststrukturaliste in dekonstruktiviste kot predstavnike angleške pravne filozofije, transcendentalnega pragmatizma pa tudi komunitarizma. In vsem tem, pa naj gre za Lyotarda, Derridaja, Nancya ali pa Rawlsa in Habermasa, je skupno, da Kanta interpretirajo kot sodobnika temeljnih problemov postmoderne, kot filozofa, ki ne samo da (faktično) je, ampak ki tudi mora biti del žive filozofske prakse. Namreč, lahko beremo, edino Kant nam danes lahko služi za okvir teoretizacije demokracije, kajti zgolj znotraj njegove kritične filozofije je možno definirati tiste politične pogoje svobode, ki zagotavljajo udejanjanje pravne skupnosti med seboj enakih subjektov.

Vse to priča, da "resna" obravnava Kanta in njegove politične filozofije pač ne more biti zgolj to, kar je sam imenoval urjenje duha. Misliti Kanta - in misliti s Kantom - zahteva vse kaj drugega kot šolsko eksegezo. In torej vse kaj drugega kot, recimo, zgolj ukvarjanje s vprašanjem ali pri Kantu - ki pač ni napisal Kritike političnega uma - sploh obstaja politična filozofija.

Vprašanje, ki si ga upoštevajoč omenjeno zastavljamo in s katerim želi Delavsko-punkerska univerza ponuditi v premislek probleme, ki jih odpira Kantova politična filozofija, pa naj gre za kompatibilnost etike in politike, ekstremni legalizem ali pa razcep med političnim dogodkom in njegovo resnico, med teorijo in prakso, se zatorej glasi takole: Ali je Kant tisti, ki danes, po koncu metafizike, nakazuje primerno pot za politično filozofijo?

Simpozij bo pripravljen v sodelovanju Delavsko-punkerske univerze in Delte. Revije za ženske študije in feministično teorijo. Na njem bodo predstavljeni referati, ki so nastali v odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje, kot tudi tisti, nastali na pobudo revije Delta in Javnega poziva k odgovoru na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? (Delta, št. 3-4, 2003). Simpozij bo potekal 9. decembra 2004 v Klubu Gromka na Metelkovi.

Program simpozija

  Ura:
 • 15:00 Pozdrav organizatorja
 • 15:10 Okrogla miza z uvodnim referatom Eve D. Bahovec. Sodelujejo: Marta Verginella, Tanja Lesničar, Polona Mesec, Nataša Skušek, Lidija Radulović.
 • 16:10 premor
 • 16:20 Zdravko Kobe
 • 16:50 Lev Kreft
 • 17:20 premor
 • 17:30 Gorazd Korošec: Kant med legalnostjo in revolucijo: družbena pogodba, svoboda in pravica laži
 • 18:00 Hrvoje Juvić: Kant in seksualnost
 • 18:30 Vino Veljak: Meje razsvetljenstva
 • 19:00 premor
 • 19:10 Okrogla miza. Sodelujejo: Marta Verginella, Tanja Lesničar, Polona Mesec, Nataša Skušek, Eva D. Bahovec, Lidija Radulović
 • 20:00 zaključek

Vabljeni k udeležbi!

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva." - Paolo Virno -

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31