Delavsko-punkerska univerza vabi na deseto PREDAVANJE iz tematskega ciklusa POSTFORDIZEM, ki bo v ČETRTEK, 10. februarja 2005, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Dr. Sandro Mezzadra

GLOBALNE MIGRACIJE, POSTFORDIZEM IN TRANSFORMACIJE DR«AVLJANSTVA

"Govor o migracijah in postfordizmu zahteva resen premislek mobilnosti kot ene bistvenih lastnosti sodobnega űivega dela. Temu sledeč bo predavanje izpostavilo svojskost űivljenja migrantov in njihovih delovnih pogojev znotraj evropskih druűb kot tudi pokazalo na skupne lastnosti z ostalimi segmenti danaůnjega űivega dela. Pri pretresu teh vpraůanj bomo upoůtevali koncept mnoůtva, kot ga je v večji meri razvil Paolo Virno. Znotraj horizonta, ki nam ga ponuja omenjeni koncept mnoůtva, se namreč za enega glavnih teoretskih problemov (in enega glavnih političnih izzivov) izkaűe soobstoj mnogoterosti subjektivnih pozicij na skupnem polju, definiranem kot "apriori" delovnih in socialnih kooperacij. Nadalje bomo analizirali mobilnost dela in pri tem sledili nekaterim indikacijam, ki jih je pred kratkim predstavila Yann Moulier Boutang. Pokazali bomo, da je nadzor nad mobilnostjo dela vedno predstavljal bojno polje kapitalizma in da različne faze kapitalistične zgodovine označujejo različni "reűimi" tega nadzora. S kratkim pretresom evropske izkuůnje bomo vpeljali analizo krize fordizma, pri tem pa bomo izhajali iz pojava novih subjektivnih obnaůanj na področju mobilnosti dela, ki so izzvale fordistično disciplino. Naůa analiza sodobnih migrantskih gibanj v in znotraj Evrope bo upoůtevala transformacije drűavljanstva in pojav novega evropskega drűavljanstva ter bo, sledeč definiciji drűavljanstva (ne v njegovem pravnem, temveč, raje, njegovem materialnem pomenu) kot polja trenj, dvostranska. Prvič, pokazali bomo, da nadzorovanje migracij teűi k vzpostavljanju situacij, v katerih se nove stratifikacije in hierarhije kaűejo kot glavne karakteristike postfordističnega drűavljanstva. In drugič, postavili bomo hipotezo, da sodobna migracijska gibanja v veliki meri karakterizirajo elementi avtonomije, te pa bi bilo mogoče sprevrniti v nove drűavljanske prakse."

Dr. Sandro Mezzadra, politični teoretik, profesor za Zgodovino moderne politične misli na Univerzi v Bologni, predstavlja eno vodilnih figur italijanskega gibanja za drugačno globalizacijo. V svojem delu se osredotoča predvsem na vpraůanje migracij kot enega glavnih zastavkov sodobnega političnega boja. Je avtor ůtevilnih del na to temo, med drugim Pravice do bega: Migracije, drzavljanstvo, globalizacija (2001) in Onkraj Genove, onkraj New York: Teze o globalnem gibanju (2001).

Predavanje bo potekalo v angleskem jeziku!

"Ta stara tridelna členitev, še vedno zasidrana v zdravi pameti generacije, ki je na javno sceno stopila v 60.letih, je natanko to, česar danes ni več. Razpadle so namreč meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Zagovarjal bom predvsem stališče, da je t.i. postfordistično delo vsrkalo vase mnoge značilnosti političnega delovanja in da ta združitev politike in dela tvori odločilno fiziognomsko potezo sodobnega mnoštva."
- Paolo Virno -

» DPU mailing lista:prijavite se tukaj .

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31